Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (ďalej v texte aj ako zhotoviteľ v príslušnom gramatickom tvare), ktorým je Radoslav Košovský biancosed, so sídlom Piešťanská 232/61, 956 05 Radošina, IČO: 43 087 205, DIČ: 104 784 8890 a kupujúcim. Predávajúci nie je platcom DPH a je zapísaný v Źivnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, číslo 406-9822.

Kúpno-predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom (z.č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z. z.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z.č. 102/2014 Z.z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom (z.č. 513/1991 Zb).

Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi klientom/záujemcom a Predávajúcim dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke).

Klientom/záujemcom je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 tel. č. 037/772 02 16.

1.2. Všeobecné podmienky a definícia pojmov

Predmet právneho vzťahu sú čalúnnícke práce a opravy a úpravy vecí na zákazku.

„Internetová stránka“ znamená počítačový program - internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie služieb Užívateľom;

„Spotrebiteľská zmluva" je zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ

„Predávajúci" (resp. dodávateľ alebo zhotoviteľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

„Spotrebiteľ“ (kupujúci alebo objednávateľ) je osoba, ktorá nakupuje/objednáva výrobky alebo služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

„Uzatvorenie zmluvy“ - objednávka kupujúceho (resp. objednávateľa) predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Samotná zmluva je uzatvorená momentom záväzného súhlasu a potvrdenia predávajúceho/zhotoviteľa s návrhom objednávky (resp. zmluvy o dielo, zmluvy o úprave alebo oprave veci a podobne) a vyplateniu 60-70% zálohy z ceny diela zhotoviteľovi. Zároveň musí dôjsť k dohode o predmete plnenia a spôsobe určenia ceny diela. Od tohto momentu medzi zmluvnými stranami vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy;

„Tovar alebo predmet zmluvy" znamená vec ponúkanú Predávajúcim k predaju Kupujúcemu alebo oprava, úprava alebo zhotovenie novej veci pre objednávateľa. Pod pojmom úprava veci platí § 652 ods. 2 OZ (Občianskeho zákonníka), ktorý stanovuje nasledovne: „Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.“ Preto pre vylúčenie pochybností platí, že prečalúnenie veci dodanej objednávateľom sa riadi právnym režimom zmluvy o úprave veci, pričom zhotoviteľ v zmysle zákonnej úpravy zodpovedá za vady služby v 3 mesačnej záručnej dobe.

„Vodeodolnosť“ neznamená, že látka je nepremokavá, resp. vodotesnoť. Táto vlastnosť znamená, že látka má určitý vodný stĺpec, tzn. vydrží určité množstvo vody (napr. poliatie) a po jeho prekročení látka premokne. Každý výrobca udáva iný vodný stĺpec a preto predávajúci/zhotoviteľ nezodpovedá za používanie látky v rozpore s vyhlásením výrobcu látky. Každý zákazník je oboznámený s ponúkanými materiálmi a sami si vyberajú podľa svojich preferencii a preto sú povinní si pozrieť návod na používanie výrobcu na stránkach výrobcu. Pokiaľ budú látku používať v rozpore s týmto postupom zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné vady.

2. Objednávka - uzatvorenie zmluvy

2.1 Všetky objednávky (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o oprave alebo úprave veci medzi predávajúcim/zhotoviteľom a kupujúcim/objednávateľom ) sú považované za záväzné.

2.2 Zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom spravidla vzniká vyplnením a zaslaním objednávky alebo vyplnením kontaktného formulára s osobnými údajmi (meno, priezvisko a bydlisko, email a telefónne číslo). Odoslanie vyplnenej objednávky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky. Pokiaľ objednávateľ kontaktuje zhotoviteľa emailom, musí pripojiť fotografie objektu, ktorý bude predmetom úpravy resp. opravy. Na základe toho zhotoviteľ uvedie orientačnú cenu diela. Pri fyzickej obhliadke je objednávateľovi ukázaný vzorkovník, z ktorého si objednávateľ vyberie a dôjde k spísaniu objednávky.

2.3 V prípade, že bude zhotoviteľ kontaktovaný telefonicky, je uzrozumený s tým, že obhliadky veci určenej na úpravu, resp. opravu je spoplatnená a to v sume 0,60,-€/km cesty k zákazníkovi a späť. Pokiaľ po obhliadke zákazník neuzavrie zmluvu o oprave, resp. oprave veci alebo iný typ zmluvy, musí zaplatiť sumu cestovného vo vyššie uvedenej výške. Kilometre sa počítajú od sídla zhotoviteľa k miestu obhliadky a späť podľa údajov google mapy a najrýchlejšej trasy. Pokiaľ bude objednávateľ kontaktovaný telefonicky, musí po uskutočnení hovoru zaslať zhotoviteľovi sms alebo email, kde uvedie, že si objednáva obhliadku s uvedením mena, priezviska, miesta obhliadky a dátumu.

2.4 Zmluvný vzťah môže vzniknúť aj konkludentným spôsobom, pokiaľ je zo správania a písomných alebo ústnych vyjadrení klienta/záujemcu zrejmé, že si praje, prosí, žiada o služby zhotoviteľa a vzniká mu tak povinnosť uhradiť cenu diela alebo jeho časti alebo náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli.

2.5. Pred odoslaním objednávky je Zákazník povinný skontrolovať si všetky údaje a prípadne ich zmeniť či upraviť. Po potvrdení objednávky je možné objednávku dodatočne meniť alebo upravovať len so súhlasom predávajúceho/zhotoviteľa.

2.6 Uskutočnením objednávky kupujúci/objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkam a že s nimi súhlasí. Kupujúci/objednávateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu diela, resp. kúpnu cenu.

2.7 Zmluva sa uzatvára v slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

3. Platobné podmienky

3.1 Všetky ceny sú konečné, vrátane všetkých daní. Za poskytovanie tovaru/služieb je klient/záujemca povinný uhradiť cenu stanovenú v objednávke alebo uvedenú v cenníku platnom v čase uskutočnenia objednávky.

3.2 Cena služby alebo tovaru uvedeného v zmluve/objednávke je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V prípade, že by sa zhotoviteľ sta platcom DPH, bude ku kúpnej cene/ cene diela fakturovaná sadza DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

3.3 Záloha vo výške 60-70% je splatná uzavretím objednávky.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela riadne a včas. Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, je klient/záujemca povinný uhradiť celú cenu objednaného alebo vyžiadaného tovaru/služby pri odovzdaní diela v hotovosti. V opačnom prípade, vystaví zhotoviteľ faktúru. Pokiaľ sa cena prevádza bezhotovostným prevodom, považuje sa za uhradenú dňom pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.

3.5 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovenej veci, resp. prechádza na neho vlastnícke právo k upravenej/opravenej veci až úplným zaplatením ceny diela/služby. Lehota splatnosti faktúr je 7 kalendárnych dní pokiaľ v objednávke/zmluve nie je dohodnutá iná lehota splatnosti. Zhotoviteľ si vyhradzuje zádržné právo pokým mu nebude vyplatená celá cena diela.

3.6 Faktúra môže byť odoslaná písomne poštou alebo kuriérom, emailom alebo osobne podaná do sídla, miesta podnikania alebo bydliska kupujúceho/objednávateľa. Predávajúci/zhotoviteľ diela je oprávnený zaslať faktúru aj elektronicky na email kupujúceho objednávateľa. Po uplynutí 3 dní od odoslania faktúry emailom sa faktúra považuje za riadne doručenú a akceptovanú objednávateľom. Pokiaľ objednávateľ vznesie námietky voči obsahu alebo výške faktúry, je povinný bezodkladne o tom informovať zhotoviteľa v lehote 2 dní od obdržania ako aj o dôvodoch vrátenia. Po prepracovaní faktúry plynie pôvodná lehota splatnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú zbytočne vyvíjať kroky smerujúce k odďaľovaniu úhrady vystavenej faktúry. Jednotlivé faktúry sa považujú za zaplatené dňom pripísania príslušných finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

3.7 Pri omeškaní kupujúceho/objednávateľa s úhradou faktúry si môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu/objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, max. do výšky 30% z celkovej ceny tovaru/služby.

Dodacie podmienky

4.1 Lehota plnenia bude dohodnutá v objednávke. Pokiaľ tam nebude, tak platí dodacia lehota primeraná náročnosti obdobného prevedenia v mieste a čase. Zároveň si zhotoviteľ vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu z dôvodu vis maior, kedy dôjde k omeškaniu dodávok zo strany jeho dodávateľov. Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že materiál, ktorý mu dodal jeho dodávateľ je vadný, informuje o tom zákazníka a oznámi mu predbežný nový termín dodania. Cena dopravy je 0,60,-€/ km, pričom sa počíta doprava tam a späť pri obhliadke predmetu úpravy a potom cesta tam a späť pri dodaní hotového diela. Súčasťou dodávky nie je montáž ani inštalácia veci, ibaže by bola objednaná ako služba.

4.1 Lehota plnenia bude dohodnutá v objednávke. Pokiaľ tam nebude, tak platí dodacia lehota primeraná náročnosti obdobného prevedenia v mieste a čase. Zároveň si zhotoviteľ vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu z dôvodu vis maior, kedy dôjde k omeškaniu dodávok zo strany jeho dodávateľov. Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že materiál, ktorý mu dodal jeho dodávateľ je vadný, informuje o tom zákazníka a oznámi mu predbežný nový termín dodania. Cena dopravy je 0,60,-€/ km, pričom sa počíta doprava tam a späť pri obhliadke predmetu úpravy a potom cesta tam a späť pri dodaní hotového diela. Súčasťou dodávky nie je montáž ani inštalácia veci, ibaže by bola objednaná ako služba.

4.3 Tovar sa považuje za prevzatý v momente, keď Kupujúci/objednávateľ alebo ním poverená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru/diela alebo ak sa tovar objednaný v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, prípadne podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

4.4 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.5 Objednávateľ je povinný si predmet diela/kúpy prevziať v mieste sídla zhotoviteľa v čase určenom zhotoviteľom alebo v čase a mieste dohodnutom so zhotoviteľom, spravidla sídlo alebo bydlisko objednávateľa. Pokiaľ si objednávateľ neprevezme dielo v čase určenom zhotoviteľom alebo po vzájomnej dohode, tak má zhotoviteľ právo na uskladnenie veci ,maximálne však po dobu 14 dní. Skladné predstavuje 50 EUR bez DPH/deň. Pokiaľ ani po tejto lehote nedôjde k prevzatiu objednávky, má zhotoviteľ právo predať predmet diela a výťažok odovzdá objednávateľovi po odpočítaní skladného a nákladov na predaj.

4.6 Pri prevzatí predmetu diela je Objednávateľ povinný vždy starostlivo skontrolovať predmet dodávky. Zhotoviteľ poskytne Zákazníkovi primeraný čas na kontrolu. Následne pristúpia bezodkladne k podpisu protokolu o prevzatí veci. V prípade, že zákazník zistí vadu dodanej veci, zapíše ju do zápisu o prevzatí diela. Následne dôjde k dohode o riešení reklamácie. Drobné vady, ktoré sami o sebe nebránia riadnemu užívaniu diela nie sú dôvodom na odmietnutie prevzatia diela. Na neskôr uplatnené reklamácie sa vzťahuje časť o reklamácii.

4.7 Zhotoviteľ si pri prevzatí diela u zákazníka vyhotoví fotografie dodaného diela s čím objednávateľ súhlasí. Zároveň súhlasí s tým, aby fotografia diela bola uverejnená na webovej stránke objednávateľa.

Storno podmienky

5.1 Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy alebo ju zruší najneskôr 48 hodín po uzavretí zmluvy a zhotoviteľ ešte nevykonal žiadne úkony vedúce k splneniu svojho záväzku, vráti mu zálohu v plnej výške do 7 dní. Pokiaľ uskutočnil určité úkony, napr. nákup tovaru, vráti mu pomernú časť. Pokiaľ odstúpi od zmluvy, resp. ju zruší po uplynutí 48 hodín od uzavretia zmluvy, resp. objednávky, záloha je nevratná.

5.2 V prípade zhotovenia komplet nového diela zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, resp. na mieru, nemá objednávateľ právo na vrátenie tovaru. Pokiaľ pôjde o úpravu alebo opravu veci a objednávateľ odstúpi od zmluvy, musí zaplatiť cenu použitého materiálu, nakoľko ten dodávateľ zhotoviteľa neberie späť. Zároveň musí zaplatiť cenu práce vynaloženej na diele v sume 10,-/hod.

5.3 Predávajúci/zhotoviteľ má právo až do momentu odoslania predmetu diela od zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od zmluvy sa považuje aj právne konanie spočívajúce v oznámení objednávateľovi, že ním objednaný vzorkovník alebo materiál nemožno dodať. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek požiadať objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od objednávateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať práce na diele.

5.4 Zákazník je výslovne informovaný a uzrozumený, že farba a odtieň dodaného tovaru sa môže líšiť od tovaru zobrazeného na webstránke zhotoviteľa (alebo zaslaného emailom objednávateľovi), nakoľko každé zobrazovacie zariadenie reprodukuje farby iným spôsobom. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu tovaru bez ohľadu na lehotu z dôvodu, že farba a odtieň dodaného tovaru sa líši od zobrazeného na webstránke zhotoviteľa alebo zaslaného objednávateľovi emailom. Toto platí aj v prípade, že si objednávateľ vybral farbu a prevedenie osobne, nakoľko farba vzorkovníku môže vyvolávať iný dojem ako farba celého celku na diele.

6. Záručná doba a reklamačný poriadok

6.1 Záručná doba pri úprave alebo oprave veci je v zmysle § 654 z.č. 40/1964 Zb (Občianskeho zákonníka) 3 (slovom tri) mesiace od dátumu prevzatia diela/veci. Pri zhotovení novej veci je záručná doba na práce 1 rok a na dodaný tovar 24 mesiacov. Zákazník musí pri reklamácii uviesť nielen opis vady s doložením fotografie alebo aj opísať spôsob nápravy, ktorý požaduje.

6.2 Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe, resp. zaplatení celej ceny diela. Pokiaľ nedôjde k zaplateniu celej ceny diela, tak má zhotoviteľ právo odmietnuť reklamáciu ako neodôvodnenú. Ak má dielo vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Lehotu nápravy určí zhotoviteľ, max však 30 kalendárnych dní.

6.3 Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci avšak len vtedy ak to nespôsobí veľké ťažkosti zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený odmietnuť reklamáciu ak je zjavné, že dielo sa používalo v rozpore s odbornou starostlivosťou alebo návodom výrobcu poťahovej látky. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela.

6.4 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.5 Ak objednávateľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci v prípade, že výsledok odborného posúdenia bol negatívny pre kupujúceho. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

6.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7. Zodpovednosť za obsah webových stránok

Webová stránka biancosed.sk a jej obsah patriaca alebo spravovaná predávajúcim môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby v zobrazení predávaného tovaru alebo v jeho popise. Pred objednaním tovaru alebo služby je kupujúci/objednávateľ povinný si vyžiadať špecifikáciu tovaru alebo služby.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na biancosed.rk@gmail.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Oznámenia a správy voči zhotoviteľovi ste povinní robiť písomne. Pod písomnou formou sa rozumie aj elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu. Keď je ohlásenie alebo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené tiež, ak ich odmietne adresát prevziať, ak si ich adresát nevyzdvihne do 5 (piatich) dní od jeho uloženia v poštovej prevádzke potom, čo nebol zastihnutý na doručovacej adrese, alebo márnym pokusom o doručenie, ak neexistuje doručovacia adresa alebo sa adresát nezdržiava na doručovacej adrese.

9.2. Oznámenia a správy sa posielajú na doručovaciu adresu strán, ktorými sú adresy uvedené v objednávke. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

9.3. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky (zmluvy) uzatvorenej medzi klientom/záujemcom na strane jednej strane a Predávajúcim/zhotoviteľom na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou zmluvného vzťahu a klient/záujemca vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil pred zaslaním formulára, objednávky alebo žiadosti o poskytnutie informácie od predávajúceho/zhotoviteľa.

9.4. Predávajúci/zhotoviteľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na svojich oficiálnych internetových stránkach. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok, na zmenu ktorých si Predávajúci/zhotoviteľ vyhradzuje nárok.

9.5 Klient/záujemca berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.6 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhotovenia uvedeným nižšie. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou.


Znenie tohto dokumentu je účinné od 18.1.2021.